Ẩn/hiện
Mã CK T.C Trần Sàn Tổng KL Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp DMua DBan ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán
Mã CK T.C Trần Sàn Tổng KL Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp DMua DBan ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán
Mã CK T.C Trần Sàn Tổng KL Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp DMua DBan ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán

Chào mua
Mã CK Giá KL Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Giá KL Giá trị Thời gian
Chào bán
Mã CK Giá KL Thời gian
Mã CK T.C Trần Sàn Tổng KL Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp DMua DBan ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán

Chào mua
Mã CK Giá KL Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Giá KL Giá trị Thời gian
Chào bán
Mã CK Giá KL Thời gian
Mã CK T.C Trần Sàn Tổng KL Bên mua Khớp lệnh Bên bán Cao Thấp DMua DBan ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán